Code of Discipline (Major) and Name

Academic Leader

Leaders of Discipline Groups  

Yang Yuesuo  

0202Applied Economics  

Wang Mingyou  

0710Biology  

Liu Guangchun  

0713Ecology  

Qi Shuyan  

0805Material Science and Engineering  

Wang Jianming  

0811Control Science and Engineering  

Yuan Zhonghu  

0814Civil Engineering  

Wang Xiaochu  

0830Environmental Science and Engineering  

Sun Lina  

1201Managerial Science and Engineering  

Li Yanping  

1202Business Administration  

Jin Yongli  

1304Fine Arts  

Liu Ming  

0451Education (master’s degree program)  

Jiang Junhe  

0453International Chinese Education  

Wang Yan  

085201Mechanical Engineering  

Ye Xuming  

085204Material Engineering  

Zhang Jun  

085213Architectural and Civil Engineering  

Zhao Baidong  

085236Industrial Engineering  

Dong Hai  

085239Project Management  

Yang Chunfeng  

085240Logistic Engineering  

Han Xiaowei  

1251Business Administration  

Wang Qun  

1253Accounting  

Xu Lijun  

Academic & Research
Hot news